Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) προσκαλεί αιτήσεις για έναν Επιστημονικό Σύμβουλο μερικής απασχόλησης για το έργο «Δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ».

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η θέση είναι έμμισθη με ημερομηνία έναρξης τον Ιανουάριο του 2022. Η θέση προσφέρεται για δύο (2) έτη.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Αθήνα, Ελλάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Ο Επιστημονικός Σύμβουλος αναμένεται να:

 • Συνεργαστεί με τον Συντονιστή του έργου στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
 • Συμβάλλει στη συγγραφή κειμένων στρατηγικής με προτεραιότητες, προκλήσεις και καλές πρακτικές.
 • Γράφει κείμενα παραδοτέων του έργου και άρθρα για τον Τύπο και άλλα μέσα ενημέρωσης.
 • Συμμετάσχει σε συναντήσεις και εκδηλώσεις του έργου.
 • Συμμετάσχει σε συναντήσεις, δημοσιεύσεις και άλλες δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες.
 2. Ο αιτών/ η αιτούσα πρέπει να διαθέτει ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την κοινωνία των πολιτών.
 3. Αποδεδειγμένη πολυετής ερευνητική εμπειρία στο θέμα της κοινωνίας των πολιτών.
 4. Υψηλή ποιότητα επιστημονικών ελληνικών και ξένων δημοσιεύσεων σε συναφείς θεματικές.
 5. Προηγούμενη εμπειρία στην προετοιμασία κειμένων πολιτικής ή / και την παραγωγή ερευνητικών κειμένων.
 6. Προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης επιστημονικών προγραμμάτων σχετικών με τις ελληνικές ΜΚΟ και συγγραφής σχετικών παραδοτέων.
 7. Άριστη δυνατότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν συνοδευτική επιστολή που θα αναφέρονται λεπτομερώς τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο πιθανών ατόμων για παροχή συστατικής επιστολής. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω email, με τίτλο “CSO_SΑ”, στο: eliamep@eliamep.gr έως την 16η Ιανουαρίου 2022. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα προσκληθούν σε διαδικτυακές συνεντεύξεις.

 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.