Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με θέμα: «Οι Ελληνο-Αλβανικές Σχέσεις» το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν/μία βοηθό ερευνητή/τρια μερικής απασχόλησης.

Σε συνεργασία με τον Επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ιωάννη Αρμακόλα και την ερευνητική ομάδα ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την ερευνητική και διοικητική υποστήριξη του νέου έργου.

Σύμβαση:

H θέση είναι μερικής απασχόλησης αμειβόμενη και διαθέσιμη από τον Ιούνιο του 2022. Προσφέρεται για πέντε (5) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης εφ’ όσον εξασφαλιστεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Μαΐου 2022

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Σύντομη περιγραφή του Project: 

«Οι Ελληνο-Αλβανικές Σχέσεις» (προσωρινός τίτλος) είναι τριετές ερευνητικό έργο με στόχο τη μελέτη διαφόρων διαστάσεων των διμερών σχέσεων και κοινωνιών, την ενημέρωση της κοινής γνώμης και στις δύο χώρες, καθώς και την οργάνωση δημοσίων παρεμβάσεων.

Περιγραφή Καθηκόντων: 

–  Διεξαγωγή έρευνας, παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση του ελληνικού και αλβανικού τύπου.

–  Ταξινόμηση και ανάλυση του ερευνητικού υλικού.

–  Μετάφραση κειμένων.

–  Επικοινωνία με συνεργάτες εσωτερικού και εξωτερικού.

– Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων.

Απαιτούμενα προσόντα

–  Προπτυχιακοί, τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ.

–  Άριστη γνώση της Αγγλικής, Ελληνικής και Αλβανικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).

–  Άριστη γνώση H/Y, άνετη χρήση του διαδικτύου για έρευνα.

– Ενδιαφέρον για τις ελληνο-αλβανικές σχέσεις, ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και σχετικές εξελίξεις στην περιοχή.

– Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «SEE-βοηθός ερευνητή 5.22» και μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί γιατί ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κριθούν κατάλληλοι ενδέχεται να τους ζητηθούν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά ή/και να κληθούν σε συνέντευξη.

* Tο ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.     

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία