Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά Υπεύθυνο/η Ανάπτυξης. Η θέση είναι άμεσα διαθέσιμη.

Περιγραφή θέσης:

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα αναλάβει όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του έργου ενός ερευνητικού κέντρου. Ενδεικτικά: αναζήτηση και παρουσίαση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης τόσο από φορείς στην Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, προετοιμασία προτάσεων (συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προϋπολογισμών), διαχείριση έργων και συνεργασία με χορηγούς για τη σύναψη συμβάσεων και υποβολή απολογιστικών εκθέσεων, προετοιμασία του υλικού προβολής του φορέα, επαφές με χορηγούς, οργάνωση και τήρηση αρχείου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο τις πολιτικές ή οικονομικές επιστήμες ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική), καθώς και εργασιακή εμπειρία όσον αφορά στην Αγγλική γλώσσα.
 • Άριστη χρήση Η/Υ, με έμφαση στο MS Excel.
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων καθώς και στην εξεύρεση πόρων για ερευνητικό/ εκπαιδευτικό ίδρυμα. Εμπειρία ειδικά στην υποβολή προτάσεων και διαχείριση ερευνητικών έργων επιχορηγούμενων από την ΕΕ (Horizon, Erasmus+, CERV, κλπ) θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Γνώση του τομέα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα, των ιδρυμάτων και του χώρου των ΜΚΟ θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Γνώση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών, τήρηση προθεσμιών, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων.

Καθήκοντα:

 • Αναζήτηση πηγών και νέων ευκαιριών χρηματοδότησης.
 • Αξιολόγηση προκηρύξεων προγραμμάτων και εισήγηση στη διεύθυνση.
 • Σχεδιασμός και σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προϋπολογισμών, σε συνεργασία με τους/τις ερευνητές/-τριες του ιδρύματος.
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία και έλεγχος των συμβάσεων χρηματοδότησης και άλλων συμφωνιών συνεργασίας προς υπογραφή.
 • Υποστήριξη στη σύνταξη των οικονομικών αναφορών εγκεκριμένων προγραμμάτων και προετοιμασία των timesheets για τους διοικητικούς.
 • Ενημέρωση αρχείων ανάπτυξης και προγράμματος θεσμικής συνδρομής.
 • Συμμετοχή στις συσκέψεις ενημέρωσης και συντονισμού.
 • Εκπαίδευση, επίβλεψη και αξιολόγηση των στελεχών και των εκπαιδευόμενων βοηθών του τμήματος ανάπτυξης.
 • Διαμόρφωση και ενημέρωση αρχείων για τη συμμόρφωση του φορέα με τον ΓΚΠΔ 2016/679, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση eliamep@eliamep.gr το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «DEV_22»,  μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή, καθώς και ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας προσώπων με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν επιλογής καθώς λαμβάνονται οι αιτήσεις.

 * Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.