Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά  Υπεύθυνο/η Ανάπτυξης. Η θέση είναι άμεσα διαθέσιμη.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα  συνεργαστεί με τη Διοίκηση του ΕΛΙΑΜΕΠ και θα αναλάβει όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την αναζήτηση και παρουσίαση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης τόσο από φορείς στην Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, προετοιμασία προτάσεων (συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προϋπολογισμών), διαχείριση έργων και συνεργασία με χορηγούς για τη σύναψη συμβάσεων και υποβολή απολογιστικών εκθέσεων, προετοιμασία του υλικού προβολής του φορέα, επαφές με χορηγούς, οργάνωση και τήρηση αρχείου.

Περιγραφή θέσης:

 • Ο/Η υποψήφιος/α θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του έργου του ΕΛΙΑΜΕΠ συντονίζοντας και συμβάλλοντας στις προσπάθειες περαιτέρω ανάπτυξης του Ιδρύματος
 • Αναζήτηση πηγών και νέων ευκαιριών χρηματοδότησης.
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προϋπολογισμών, σε συνεργασία με τους/τις ερευνητές/-τριες του ιδρύματος.
 • Ανάπτυξη και εκτέλεση ετήσιου σχεδίου συγκέντρωσης πόρων.
 • Εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης από ιδιώτες, ιδρύματα και εταιρείες.
 • Επιμέλεια της βάσης δεδομένων των δωρητών του οργανισμού.
 • Καλλιέργεια και διατήρηση σχέσεων με δωρητές, διαχείριση αλληλογραφίας για την προσέγγιση χορηγών και επίβλεψη διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων.
 • Ανάπτυξη και παρακολούθηση προτάσεων και εκθέσεων πεπραγμένων προς τους δωρητές.
 • Υποστήριξη στη σύνταξη των οικονομικών αναφορών εγκεκριμένων προγραμμάτων και προετοιμασία των timesheets για τους διοικητικούς.
 • Οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση καρτελών για την οικονομική παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων έργων.
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία και έλεγχος των συμβάσεων χρηματοδότησης και άλλων συμφωνιών συνεργασίας προς υπογραφή.
 • Ενημέρωση αρχείων ανάπτυξης και προγράμματος θεσμικής συνδρομής.
 • Εκπαίδευση, επίβλεψη και αξιολόγηση των στελεχών και των εκπαιδευόμενων βοηθών του Τμήματος Ανάπτυξης.
 • Διαμόρφωση και ενημέρωση αρχείων για τη συμμόρφωση του φορέα με τον ΓΚΠΔ 2016/679, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο τις πολιτικές ή οικονομικές επιστήμες ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση και εμπειρία της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά σε επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άριστη γνώση της χρήσης προγραμμάτων του Microsoft Office, με έμφαση στο MS Excel.
 • Προηγούμενη εμπειρία στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων καθώς και στην εξεύρεση πόρων. Εμπειρία στην υποβολή προτάσεων, στη σύνταξη προϋπολογισμών και τη διαχείριση ερευνητικών έργων επιχορηγούμενων από την ΕΕ (Horizon, Erasmus+, CERV, κλπ) θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Γνώση του τομέα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα, των ιδρυμάτων και του χώρου των ΜΚΟ θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Γνώση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών, τήρηση προθεσμιών, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «DEV_23»,  μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή, καθώς και ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας προσώπων με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις στη διεύθυνση [email protected] .

Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν επιλογής και κατά την εξέλιξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

 * Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.