Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά Υπεύθυνη/ο Ανάπτυξης. Η θέση είναι διαθέσιμη από 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Περιγραφή θέσης:

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα αναλάβει όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του έργου ενός ερευνητικού κέντρου. Ενδεικτικά: αναζήτηση και παρουσίαση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης τόσο από φορείς στην Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, προετοιμασία προτάσεων (συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προϋπολογισμών), διαχείριση έργων και συνεργασία με χορηγούς για τη σύναψη συμβάσεων και υποβολή απολογιστικών εκθέσεων, προετοιμασία του υλικού προβολής του φορέα, επαφές με χορηγούς, οργάνωση και τήρηση αρχείου.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο τις πολιτικές ή οικονομικές επιστήμες
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική), καθώς και εργασιακή εμπειρία όσον αφορά στην Αγγλική γλώσσα.
  • Άνεση στη χρήση Η/Υ, με έμφαση στο MS Excel.
  • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων καθώς και εξεύρεση πόρων για ερευνητικό/ εκπαιδευτικό ινστιτούτο. Εμπειρία ειδικά στη διαχείριση ερευνητικών έργων επιχορηγούμενων από την ΕΕ (FP/Horizon2020) θα συνεκτιμηθεί θετικά.
  • Γνώση του τομέα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα, των ιδρυμάτων και του χώρου των ΜΚΟ θα συνεκτιμηθεί θετικά.
  • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών, τήρηση προθεσμιών, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση eliamep@eliamep.gr το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «DEV_19»,  μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή, καθώς και ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας προσώπων με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν επιλογής καθώς λαμβάνονται οι αιτήσεις.

 * Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.