Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα  συνεργαστεί με τον Υπεύθυνο του Τμήματος Ανάπτυξης και τη Διοίκηση του ΕΛΙΑΜΕΠ για την αναζήτηση και παρουσίαση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης τόσο από φορείς στην Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, προετοιμασία προτάσεων (συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προϋπολογισμών), διαχείριση έργων και συνεργασία με χορηγούς για τη σύναψη συμβάσεων και υποβολή απολογιστικών εκθέσεων, προετοιμασία του υλικού προβολής του φορέα, επαφές με χορηγούς, οργάνωση και τήρηση αρχείου.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και διαθέσιμη άμεσα.

Περιγραφή θέσης:

 • Αναζήτηση πηγών και νέων ευκαιριών χρηματοδότησης.
 • Επιμέλεια της βάσης δεδομένων των δωρητών του οργανισμού.
 • Καλλιέργεια και διατήρηση σχέσεων με δωρητές.
 • Διαχείριση αλληλογραφίας για την προσέγγιση χορηγών.
 • Επίβλεψη διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων.
 • Ανάπτυξη και παρακολούθηση προτάσεων και εκθέσεων πεπραγμένων προς τους δωρητές.
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό και σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προϋπολογισμών, σε συνεργασία με τους/τις ερευνητές/-τριες του ιδρύματος.
 • Υποστήριξη στη σύνταξη των οικονομικών αναφορών εγκεκριμένων προγραμμάτων και προετοιμασία των timesheets για τους διοικητικούς.
 • Συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.
 • Προετοιμασία και τήρηση αρχείου συμβάσεων με συνεργάτες.
 • Ενημέρωση αρχείων ανάπτυξης και προγράμματος θεσμικής συνδρομής.
 • Οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση καρτελών για την οικονομική παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων έργων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο τις πολιτικές ή οικονομικές επιστήμες ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση και εμπειρία της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά σε επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άριστη γνώση της χρήσης προγραμμάτων του Microsoft Office, με έμφαση στο MS Excel.
 • Προηγούμενη εμπειρία στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων καθώς και στην εξεύρεση πόρων. Εμπειρία στην υποβολή προτάσεων και διαχείριση ερευνητικών έργων επιχορηγούμενων από την ΕΕ (Horizon, Erasmus+, CERV, κλπ) θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Επιθυμητή η εμπειρία συγγραφής προτάσεων.
 • Επιθυμητή η εμπειρία στη σύνταξη προϋπολογισμών.
 • Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες με προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα καθώς και συνεργατικά.
 • Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη      διεύθυνση  [email protected] το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «DEV_24»,  μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή, καθώς και ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας προσώπων με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν επιλογής και κατά την εξέλιξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

 * Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.