Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά Στέλεχος για το τμήμα Ανάπτυξης. Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεργαστεί με τον Σύμβουλο Στρατηγικής του ΕΛΙΑΜΕΠ για την δημιουργία και υλοποίηση ενός μοντέλου χρηματοδότησης του Ιδρύματος.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και διαθέσιμη από τις 14 Φεβρουαρίου 2022.

Περιγραφή θέσης:

 • Ο/Η υποψήφιος/α θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του έργου του ΕΛΙΑΜΕΠ συντονίζοντας και συμβάλλοντας στις προσπάθειες περαιτέρω ανάπτυξης του Ιδρύματος.
 • Ανάπτυξη και εκτέλεση ετήσιου σχεδίου συγκέντρωσης πόρων.
 • Εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης από ιδιώτες, ιδρύματα και εταιρείες.
 • Επιμέλεια της βάσης δεδομένων των δωρητών του οργανισμού.
 • Καλλιέργεια και διατήρηση σχέσεων με δωρητές.
 • Διαχείριση αλληλογραφίας για την προσέγγιση χορηγών.
 • Επίβλεψη διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων.
 • Ανάπτυξη και παρακολούθηση προτάσεων και εκθέσεων πεπραγμένων προς τους δωρητές.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ.
 • Άριστη γνώση και εμπειρία της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά σε επαγγελματικό επίπεδο.
 • Άριστη γνώση της χρήσης προγραμμάτων του Microsoft Office, με έμφαση στο MS Excel.
 • Προηγούμενη εμπειρία στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων καθώς και στην εξεύρεση πόρων.
 • Επιθυμητή η εμπειρία συγγραφής προτάσεων.
 • Επιθυμητή η εμπειρία με προγράμματα βάσης δεδομένων δωρητών.
 • Γνώση του τομέα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα, των ιδρυμάτων και του χώρου των ΜΚΟ θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες με προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα καθώς και συνεργατικά και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eliamep@eliamep.gr το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «DEV_22»,  μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή, καθώς και ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας προσώπων με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν επιλογής και κατά την εξέλιξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

 * Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.