Tο ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει Μεταδιδακτορικό/ή Ερευνητή/τρια για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: ‘Youth Employment and Gender Equality: Mobilizing human capital for sustainable growth in Greece’. Το έργο υποστηρίζεται από το χρηματοδοτικό πλαίσιο χορηγιών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Νορβηγικό Fafo Institute for Labour and Social Research.

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα αναλάβει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα και τη διοικητική διαχείριση του έργου, υπό την εποπτεία του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου, Επικ. Καθηγητή ΕΚΠΑ Δημήτρη Κατσίκα, Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Οικονομίας, του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Αντικείμενο Εργασίας

 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την ελληνική αγορά εργασίας, με έμφαση στα οικονομικά, διοικητικά, νομικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι γυναίκες στην προσπάθεια ένταξής τους στο εργασιακό δυναμικό και στα πρώτα βήματα επαγγελματικής τους ανέλιξης.
 • Συγγραφή υψηλής ποιότητας ερευνητικών κειμένων, καθώς και κειμένων με προτάσεις πολιτικής βάσει των πορισμάτων της προαναφερθείσας έρευνας.
 • Συμβολή στην προώθηση και διάδοση των πορισμάτων του έργου.
 • Επικοινωνία με τους εταίρους και τους συντονιστές του έργου, όπως κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή υλοποίηση του.
 • Προετοιμασία και συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου, συγγραφή αναφορών όπου απαιτούνται και εν γένει διοικητική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου.
 • Παρακολούθηση και απολογισμός της οικονομικής διαχείρισης και της εν γένει προόδου του έργου.

 Απαιτούμενα προσόντα:

 • Διδακτορικό δίπλωμα στις οικονομικές ή κοινωνικές επιστήμες, με εστίαση στην αγορά εργασίας.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προηγούμενης εμπειρίας σε ερευνητικά προγράμματα για την αγορά εργασίας.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο) καθώς αποτελεί την κύρια γλώσσα εργασίας του προγράμματος.
 • Υψηλής ποιότητας επιστημονικές δημοσιεύσεις (και στα αγγλικά) για θέματα της αγοράς εργασίας.
 • Άριστη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία χρήσης ποσοτικών μεθόδων έρευνας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση και εμπειρία ποιοτικών μεθόδων έρευνας.
 • Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης -60% του πλήρους ωραρίου- και απαιτείται καθημερινή παρουσία και συνεργασία με τον υπεύθυνο του έργου και τη διοικητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η θέση είναι διαθέσιμη για 12 μήνες -όσο διαρκεί το πρώτο και εγκεκριμένο στάδιο του έργου. Με την έγκριση του δεύτερου σταδίου του έργου, θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες.

Κατάθεση δικαιολογητικών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tina@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «Human_Capital»,  και επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. Η επιστολή θα πρέπει να επεξηγεί πώς η εργασιακή εμπειρία συνδέεται με τη θέση και πώς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανταποκριθεί στη περιγραφή των καθηκόντων.
 • Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)
 • Αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας (συστατικές επιστολές εφόσον ζητηθούν).
 • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο έρευνας (και στα αγγλικά).

Αποδεικτικά γνώσης μεθοδολογίας (εφόσον υπάρχουν).

Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα ζητηθούν μόνο εφόσον γίνει πρόταση σύναψης συνεργασίας.

Όσοι/ες ικανοποιούν τα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακλουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.