Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους/-ες ερευνητές/-τριες που επιθυμούν να υποβάλουν υψηλής ποιότητας ερευνητική πρόταση στο πλαίσιο της προκήρυξης “Marie SkłodowskaCurie Postdoctoral Fellowship 2022” (HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01) στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Προτεραιότητα θα δοθεί στις προτάσεις που σχετίζονται άμεσα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και προτεραιότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ και έχουν την υποστήριξη τουλάχιστον ενός/μιας κύριου/-ας ερευνητή/-τριας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι ερευνητές/-τριες θα φιλοξενηθούν για διάστημα 12-24 μηνών στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά δύο κατηγορίες Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών:

 • Οι Ευρωπαϊκές Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες (European Postdoctoral Fellowships) απευθύνονται σε ερευνητές/-τριες οποιασδήποτε εθνικότητας που είτε έρχονται στην Ευρώπη από οποιαδήποτε τρίτη χώρα είτε μετακινούνται εντός της Ευρώπης, οι οποίοι επιθυμούν να φιλοξενηθούν στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1-2 έτη.
 • Οι Διεθνείς Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες (Global Postdoctoral Fellowships) απευθύνονται σε Ευρωπαίους/-ες υπηκόους ή επί µακρόν διαµένοντες/-ουσες (long-term residents) που επιθυμούν να μετακινηθούν εκτός των κρατών μελών της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών του προγράμματος “Horizon Europe”. Αυτές οι υποτροφίες περιλαμβάνουν υποχρεωτική μετακίνηση στο εξωτερικό σε μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα για ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και μέγιστη διάρκεια 24 μηνών, και υποχρεωτική περίοδο επιστροφής διάρκειας 12 μηνών σε οργανισμό υποδοχής που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα του προγράμματος “Horizon Europe”. Εν προκειμένω, ο/η ερευνητής/-τρια θα φιλοξενηθεί στο ΕΛΙΑΜΕΠ κατά την υποχρεωτική περίοδο επιστροφής.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων: 

Οι υποψήφιοι/-ες: 

 • μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
 • πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (14 Σεπτεμβρίου 2022). Οι υποψήφιοι/-ες που έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή αλλά δεν τους έχει απονεμηθεί ακόμη επίσημα ο διδακτορικός τίτλος θα θεωρηθούν επίσης επιλέξιμοι για υποβολή αίτησης.
 • Πρέπει να διαθέτουν κατά μέγιστο οκτώ (8) έτη ερευνητικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης, από την ημερομηνία κτήσης του διδακτορικού διπλώματος έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Τα έτη εμπειρίας εκτός έρευνας και οι περίοδοι διακοπής της σταδιοδρομίας δεν θα προσμετρώνται στο ανωτέρω μέγιστο όριο, ούτε τα έτη εμπειρίας στην έρευνα σε τρίτες χώρες, για υπηκόους ή επι μακρόν διαμένοντες/-ουσες κρατών μελών της ΕΕ ή συνδεδεμένων χωρών του προγράμματος “Horizon Europe” που επιθυμούν να επανενταχθούν στην Ευρώπη.
 • Πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες κινητικότητας: δεν πρέπει να έχουν διαμείνει ή να έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Ελλάδα για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών κατά τους τελευταίους 36 μήνες που προηγούνται της προθεσμίας υποβολής της πρότασης.
 • Οι προτάσεις που αφορούν τον ίδιο φορέα (ΕΛΙΑΜΕΠ) και τον/ην ίδιο/-α ερευνητή/-τρια οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης πρόσκλησης για μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA του “Horizon Europe” και έλαβαν βαθμολογία μικρότερη του 70% δεν πρέπει να υποβληθούν εκ νέου το επόμενο έτος.
 • Μπορεί να υποβληθεί μόνο μία πρόταση ανά ερευνητή/-τρια. Σε περίπτωση περισσότερων προτάσεων που αφορούν τον/ην ίδιο/-α ερευνητή/-τρια , μόνο η τελευταία υποβληθείσα πρόταση θα θεωρείται επιλέξιμη.

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προκήρυξη “Marie Sklodowska Curie ActionsPostdoctoral Fellowships 2022” που είναι διαθέσιμα εδώ.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει μακροχρόνια εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα υποστήριξης της κινητικότητας ερευνητών/-τριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσε Φορέα Υποδοχής σε 4 έργα που έλαβαν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie, ενώ πρόσφατα φιλοξένησε το διετές πρόγραμμα “MINORLEGMOB– Assessing the agency of national minorities through court cases: mapping legal mobilization patterns in CEE”, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και χρηματοδοτήθηκε από την προκήρυξη “Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship” του έτους 2018.

Οι ερευνητές/-τριες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΕΛΙΑΜΕΠ για υποβολή πρότασης θα πρέπει να ελέγξουν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και να στείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση development@eliamep.gr. 

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης (2 σελίδες),
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες),
 • Σύντομη περιγραφή για το πως η ερευνητική πρόταση σχετίζεται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΛΙΑΜΕΠ (μέχρι 1 σελίδα), και
 • Επιβεβαίωση ότι ο/η ερευνητής/-τρια συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Προθεσμία υποβολής για αιτήσεις ενδιαφέροντος στο ΕΛΙΑΜΕΠ: 30 Ιουνίου 2022 

Η επιλογή των ερευνητικών προτάσεων θα γίνει κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης των αιτήσεων και διαθεσιμότητας επίβλεψης από κύριο/-α ερευνητή/-τρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν αντίστοιχα για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων τους. Οι προτάσεις που θα επιλεχθούν θα ετοιμαστούν από τον ερευνητή/-τρια με την καθοδήγηση του/της επιβλέποντος/-ουσας Κύριου/-ας Ερευνητή/-τριας για υποβολή πριν την καταληκτική ημερομηνία (14 Σεπεμβρίου 2022).

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.