Αναφορικά με την προκήρυξη θέσεως εργασίας με κωδικό «MIG_1.15»  για το ερευνητικό πρόγραμμα IRMA: «Η Διακυβέρνηση της Mη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες», σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε στις 20/2/2015. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση της αίτησής τους γραπτώς. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, με καταληκτική προθεσμία ασκήσεως την 27η Φεβρουαρίου 2015, καθώς και  πρόσβασης στους ατομικούς τους φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποψηφίων. Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προκήρυξη

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν τεχνικό προσωπικό για το ερευνητικό πρόγραμμα IRMA «Η Διακυβέρνηση της Mη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες».

Η θέση είναι πλήρης απασχόλησης και είναι διαθέσιμη από 15 Φεβρουαρίου 2015, και για 2 μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό στη γεω-πληροφορική ή/και στην πολεοδομία/χωροταξία.
  • Αποδεδειγμένη 3χρονη προηγούμενη εμπειρία σε ανάλυση και διαχείριση χαρτογραφικών δεδομένων.
  • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Καθήκοντα:

  • Χαρτογράφηση-ανάπτυξη διαδραστικού διαδικτυακού χάρτη μετακινήσεων και διαδρομών των παράτυπων μεταναστών.
  • Συνεργασία με τις ερευνήτριες του IRMA για τη χαρτογράφηση διαδρομών ανά χώρα και ανά μεταναστευτικό σύστημα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 6 Φεβρουαρίου 2015

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «MIGR_1.15″,  μαζί με μια επιστολή εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση migration@eliamep.gr  έως την 6η Φεβρουαρίου 2015.