Αναφορικά με την προκήρυξη θέσεως εργασίας με κωδικό «MIGR_7.14»  για το ερευνητικό πρόγραμμα IRMA: «Η Διακυβέρνηση της Mη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες», σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε στις 28/8/2014. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση της αίτησής τους γραπτώς. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, με καταληκτική προθεσμία ασκήσεως της την 4η Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και  πρόσβασης στους ατομικούς τους φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποψηφίων. Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.