ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο [email protected]
Αρμόδιος/α για πληροφορίες  Ελισάβετ Φωκά, 2107257110

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οικονομική Παρακολούθηση έργων και δράσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προσφέρων θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις αναλυτικώς περιγραφόμενες στο Παράρτημα Α ΄ απαιτήσεις

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της επιτροπής του έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έως 3.500 ευρώ μηνιαία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πληρωμή  εντός 15 ημερών από την παραλαβή  του τιμολογίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προθεσμία υποβολής : Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Η προσφορά για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση θα περιλαμβάνει:

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσφορά , η οποία θα περιλαμβάνει όσα αναλυτικώς αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας 

Οικονομική Προσφορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Υποστήριξη σε οικονομική διαχείριση του φορέα

  • Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού των έργων του φορέα ανά κατηγορία δαπάνης – Μηνιαία εκτίμηση εξόδων και εσόδων
  • Ταμειακή παρακολούθηση οργανισμού. Παραγωγή ενιαίων αρχείων για καταγραφή προϋπολογισμένων και εκτελεσθέντων ανά έργο και στο σύνολο της περιόδου εκτέλεσης αυτού, μαζί με τα λοιπά λειτουργικά έξοδα διοίκησης (αρχείο Excel για Cash flow)
  • Προετοιμασία και συντονισμός της διαδικασίας πρόβλεψης ταμειακών διαθεσίμων σε μηνιαία βάση.
  • Παραγωγή αρχείων pivot για ενημέρωση οικονομικού πίνακα αποτύπωσης των προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων εισπράξεων και πληρωμών με σκοπό την διαρκή παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής ροής του Ιδρύματος
  • Προετοιμασία και παρουσίαση της ανάλυσης διακύμανσης εσόδων και δαπανών σε μηνιαία βάση (προϋπολογισμός & πρόβλεψη)
  • Προτάσεις διορθωτικών ενεργειών για τη βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών.

Υποστήριξη σε διαχείριση έργων

  • Οικονομικός απολογισμός έργων
  • Κοστολόγηση έργων (πραγματική και εκτιμώμενη)
  • Υποστήριξη στην σύνταξη συμβάσεων βάσει των απαιτήσεων των έργων
  • Συνεργασία με τους υπεύθυνους εκτέλεσης έργων, συμφωνία καρτελών προγραμμάτων