ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Αρμόδιος/α για πληροφορίες: Τζίνα Αποστολάκη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ανάπτυξη και δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού με τίτλο «Ticket to an EU Ride».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προσφέρων θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις αναλυτικώς περιγραφόμενες στο Παράρτημα Α΄ απαιτήσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της επιτροπής του έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έως 15.000 Ευρώ συνολικά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προθεσμία υποβολής : Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

Η προσφορά για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση θα περιλαμβάνει:

Προσφορά , η οποία θα περιλαμβάνει όσα αναλυτικώς αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας

Οικονομική Προσφορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού με τίτλο «Ticket to an EU Ride», το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΙΑΜΕΠ.
  • Το παιχνίδι θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.
  • Το παιχνίδι θα αποτελείται από τρία (3) επίπεδα (Εύκολο, Μεσαίο, Δύσκολο).
  • Κάθε επίπεδο θα έχει πέντε (5) σταθμούς, και κάθε σταθμός θα έχει τέσσερεις (4) με έξι (6) ερωτήσεις.
  • Οι ερωτήσεις θα έχουν τη μορφή πολλαπλής επιλογής, οι επιλογές θα εμφανίζονται με διάφορους τρόπους, όπως με κείμενο, φωτογραφίες, μουσική κ.α.
  • Οι χαρακτήρες του παιχνιδιού θα αποτελούνται από άβαταρ με συνθετική ομιλία.