ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο [email protected]
Αρμόδιος/α για πληροφορίες  Ελισάβετ Φωκά, 2107257110

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση των καθημερινών λογιστικών και φοροτεχνικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προσφέρων θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις αναλυτικώς περιγραφόμενες στο Παράρτημα Α ΄ απαιτήσεις

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της επιτροπής του έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έως 4.000 ευρώ μηνιαία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πληρωμή  εντός 15 ημερών από την παραλαβή  του τιμολογίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προθεσμία υποβολής : Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Η προσφορά για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση θα περιλαμβάνει:

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσφορά , η οποία θα περιλαμβάνει όσα αναλυτικώς αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας

Οικονομική Προσφορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Έλεγχος και καταχώρηση λογιστικών εγγραφών και παντός είδους δαπανών σε Γενική και Αναλυτική Λογιστική
 • Κωδικοποίηση των έργων
 • Δημιουργία ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ανά έργο ή/και πηγή χρηματοδότησης
 • Καταχώρηση παραστατικών ανά κωδικό δαπάνης
 • Υπολογισμός υποχρεώσεων/ πληρωμών προς το Δημόσιο
 • Διαχείριση προγράμματος μισθοδοσίας και γενικής λογιστικής της Εpsilon Net (Βusiness Μισθοδοσία και Ηyper Γενική Λογιστική)
 • Υποβολή στο taxisnet, Εργάνη, ΕΦΚΑ
 • ΦΠΑ, Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, Βεβαιώσεις Αποδοχών, Παρακρατούμενοι Φόροι, Συμφωνητικά, Φορολογικές Δηλώσεις, My Data
 • Προσλήψεις, Λήξεις Συμβάσεων, Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου, Πρακτικές Ασκήσεις, Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού και Τροποποιητικοί αυτών, Πρόσθετες Δηλώσεις λόγω ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας
 • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Μισθωτών Ερευνητών και Τρίτων, Διαχείριση Συμβεβλημένων με “μπλοκάκι”
 • Συμφωνίες υπολοίπων- εισπράξεις και πληρωμές που αφορούν πελάτες, προμηθευτές και τράπεζες.
 • Τιμολόγηση μελών ΕΛΙΑΜΕΠ
 • Τιμολόγηση ιδρυμάτων και Διαχειριστικών Αρχών και παντός είδους χρηματοδοτών
 • Μητρώο παγίων
 • Προετοιμασία Ισολογισμού και ετήσιου Προϋπολογισμού/Απολογισμού.
 • Απογραφή αποτελεσμάτων
 • Συνεργασία και συντονισμός με τους ορκωτούς ελεγκτές για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, παραγωγή και αποστολή των αιτούμενων αρχείων
 • Σύνταξη και υπογραφή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Χειρισμός Alpha Web Banking, extrait, κινήσεις