Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως φορέας υποδοχής στις παρακάτω δράσεις του προγράμματος Marie Curie:

Οι ερευνητές που επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΕΛΙΑΜΕΠ για την υποβολή μιας πρότασης στο πλαίσιο των παραπάνω Δράσεων θα πρέπει κατ’ αρχάς να βεβαιωθούν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη και στη συνέχεια να εκφράσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους στο Ίδρυμα, αποστέλλοντας ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, μια περίληψη της πρότασής τους έκτασης 1-2 σελίδων και μια συστατική επιστολή στη διεύθυνση nina@eliamep.gr.

Δεκτές γίνονται προτάσεις από όλα τα πεδία των κοινωνικών επιστημών. Ωστόσο, προτεραιότητα θα δοθεί σε όσες εντάσσονται στα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τον γενικότερο προσανατολισμό του Ιδρύματος.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ θα επιλεγούν κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης και υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας κατάλληλης επιτήρησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο ΕΛΙΑΜΕΠ έως και 5 εβδομάδες πριν από την προθεσμία που αναγράφεται στην αντίστοιχη προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων στην Επιτροπή. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής θα τους κοινοποιηθούν το αργότερο ένα μήνα πριν τη λήξη της επίσημης προθεσμίας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή προτάσεων.

Αυτή τη στιγμή είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων για τις εξής Δράσεις:

  • Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF): Η τρέχουσα προκήρυξη για τη συγκεκριμένη δράση δημοσιεύθηκε στις 16 Μαρτίου 2011. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή λήγει στις 11 Αυγούστου 2011. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων πατήστε εδώ.Κατάθεση δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη διαδικασία προεπιλογής που διοργανώνει το ΕΛΙΑΜΕΠ το αργότερο ως τις 7 Ιουλίου 2011.
  • Marie Curie International Outgoing Fellowships (IOF): Η τρέχουσα προκήρυξη για τη συγκεκριμένη δράση δημοσιεύθηκε στις 16 Μαρτίου 2011. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή λήγει στις 11 Αυγούστου 2011. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων πατήστε εδώ. Κατάθεση δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη διαδικασία προεπιλογής που διοργανώνει το ΕΛΙΑΜΕΠ το αργότερο ως τις 7 Ιουλίου 2011.
  • Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF): Η προκήρυξη για τη συγκεκριμένη δράση δημοσιεύθηκε στις 16 Μαρτίου 2011. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή λήγει στις 11 Αυγούστου 2011. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων πατήστε εδώ. Κατάθεση δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη διαδικασία προεπιλογής που διοργανώνει το ΕΛΙΑΜΕΠ το αργότερο ως τις 7 Ιουλίου 2011.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με:

 

Κα Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου

Τηλ.: 210 7257 125

E-mail: alexandra@eliamep.gr