Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «Technical Support for the Development and Update of EUROMOD: Support to EUROMOD for Greece»  (κωδικός θέσης 3348-EMD1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ( ΕΛΚΕ ΟΠΑ) , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TECHNICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT AND UPDATE OF EUROMOD: SUPPORT TO EUROMOD FOR GREECE», και κωδικό 11334801, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κύριο Γεώργιο Οικονομίδη, προτίθεται […] να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, […] έναν ( 1 ) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

Αντικείμενο έργου: «Εξειδικευμένη κατάρτιση στη χρήση του ευρωπαϊκού μοντέλου μικροπροσομοίωσης φόρων, εισφορών και κοινωνικών μεταβιβάσεων EUROMOD. Συμμετοχή σε μηνιαίες συναντήσεις με τα υπόλοιπα μέλη της Ελληνικής Ομάδας. Προσομοίωση υποθετικών αλλαγών στους κανόνες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με στόχο τη μεγιστοποίηση της επίδοσής του στη μείωση της φτώχειας υπό δημοσιονομικό περιορισμό (κόστους του προγράμματος)»

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως δέκα (10) μήνες (από 01/04/2023 έως 31/01/2024 ) , με δυνατότητα ανανέωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι/ -ες καλούνται να απευθυνθούν στα μέλη της Ελληνικής Ομάδας:

Οι ενδιαφερόμενοι/ -ες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, την πρόταση υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως τις 19/03/2023, και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής προτάσεων υποψηφιότητας (link).

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της υποβολής υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι/ -ες καλούνται να απευθυνθούν στην κυρία Ρούλα Παρσαλίδου, τηλέφωνο: 210-8203839 (ώρες 11:00-13:00), e-mail: [email protected]