Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα ενταχθεί στο Οικονομικό Τμήμα και θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και ακρίβεια σε όλες τις συναλλαγές/ καταχωρήσεις συνεργαζόμενος/η με την Διευθύντρια Διοίκησης του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Οι αρμοδιότητές του/της περιλαμβάνουν την επίβλεψη και αξιολόγηση των καθημερινών λογιστικών δραστηριοτήτων, την προετοιμασία και την υποβολή προϋπολογισμών σε συμμόρφωση με το Καταστατικό του Ιδρύματος, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων συλλογής, ανάλυσης, επαλήθευσης και αναφοράς πληροφοριών. Αναζητούμε κάποιον που θα συνεργάζεται στενά και θα υποστηρίζει την ομάδα Ερευνητών και τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

Αρμοδιότητες 

 • Έλεγχος και καταχώρηση λογιστικών εγγραφών και παντός είδους δαπανών σε Γενική και Αναλυτική Λογιστική.
 • Συμφωνίες υπολοίπων- εισπράξεις και πληρωμές που αφορούν προμηθευτές και τράπεζες.
 • Προετοιμασία  Ισολογισμού  και ετήσιου Προϋπολογισμού/Απολογισμού.
 • Συνεργασία με τους υπεύθυνους εκτέλεσης έργων για τους προϋπολογισμούς των έργων.
 • Προετοιμασία και συντονισμός της διαδικασίας πρόβλεψης ταμειακών διαθεσίμων σε μηνιαία βάση.
 • Προετοιμασία και παρουσίαση της ανάλυσης διακύμανσης εσόδων και δαπανών σε μηνιαία βάση (profit & loss).
 • Διαχείριση προγράμματος μισθοδοσίας και  γενικής λογιστικής της Εpsilon Net (Extra Μισθοδοσία και Ηyper) είναι επιθυμητό προσόν.
 • Σύνταξη συμβάσεων μισθωτών/ ερευνητών.
 • Τήρηση μητρώου παγίων.
 • Κατευθύνσεις για την αρχειοθέτηση παραστατικών και τη συγκέντρωση timesheets.
 • Προτάσεις διορθωτικών ενεργειών για τη βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο τη λογιστική ή/και τις οικονομικές επιστήμες.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική). Εργασιακή εμπειρία όσον αφορά στην Αγγλική γλώσσα θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Άριστη γνώση της χρήσης του MS Excel.
 • Η γνώση των προγραμμάτων του λογιστηρίου Hyper Action,  Λογιστική διαχείριση και Business Μισθοδοσία της Epsilon net είναι επιθυμητή.
 • Προηγούμενη εμπειρία άνω των 3 ετών στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. Εμπειρία από λογιστήριο ιδρύματος ή ΜΚΟ θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών, τήρηση προθεσμιών, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων.

Παράταση προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων: 17 Νοεμβρίου 2022

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  [email protected] το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «ACC_22.2»,  μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή, καθώς και ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας προσώπων με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Η θέση είναι άμεσα διαθέσιμη.

Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν επιλογής καθώς λαμβάνονται οι αιτήσεις.

 * Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.