Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος DEMOS το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν/ μία βοηθό ερευνητή μερικής απασχόλησης. Σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτρη Κατσίκα , ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την υποστήριξη της έρευνας του Προγράμματος DEMOS.

Το πρόγραμμα DEMOS στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο λαϊκισμός είναι σύμπτωμα της αποσύνδεσης ανάμεσα αφενός στον τρόπο που έχουν καταλήξει να λειτουργούν τα δημοκρατικά πολιτεύματα και αφετέρου στις προσδοκίες, ανάγκες και ταυτότητες των πολιτών όσον αφορά τη λειτουργία αυτών των πολιτευμάτων. Γι’ αυτό, το πρόγραμμα ενδιαφέρεται ειδικά για τη πρακτική πλευρά της αποτελεσματικής λειτουργίας της δημοκρατίας, την οποία θεωρεί ως συνθήκη εμπλοκής και συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική ζωή.

Για να κατανοήσει καλύτερα τον λαϊκισμό, το πρόγραμμα έρευνας εξετάζει όψεις του σε μικροεπίπεδο, μεσοεπίπεδο και μακροεπίπεδο ανάλυσης. Τέτοιες όψεις, για παράδειγμα, είναι οι κοινωνιο-ψυχολογικές όψεις του λαϊκισμού, οι αντιδράσεις των πολιτών στις προκλήσεις που θέτει ο λαϊκισμός και οι επιπτώσεις των λαϊκιστικών κυβερνήσεων στη δημοκρατική διακυβέρνηση.”

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης και διαθέσιμη από τις 5 Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου 2020

Η προθεσμία υποβολής είναι την επόμενη Δευτέρα 2 Μαρτίου μέχρι τις 12:00 το βράδυ.

Απαιτούμενα προσόντα:

α) Πολύ καλή γνώση και σημαντική εμπειρία σε ανάλυση λόγου μέσω της χρήσης του προγράμματος ποιοτικής έρευνας ΝVIVO. Ο/η ερευνητής/τρια θα απασχοληθεί στο πλαίσιο ανάλυσης λόγου για την επικοινωνία κυβερνητικών πολιτικών σε διαφορετικά πεδία πολιτικής.

β) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και αποδεδειγμένη εμπειρία συγγραφής ερευνητικών κειμένων στα αγγλικά.

γ) Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή υποψήφιοι/ες διδάκτορες σε πολιτικές επιστήμες (συμπεριλαμβανομένων διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών), ή να κατέχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στις πολιτικές επιστήμες (συμπεριλαμβανομένων διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών), με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών.

Δικαιολογητικά

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eliamep@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης “DEMOS1, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Μια σύντομη επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. Η επιστολή θα πρέπει να επεξηγεί πώς η εργασιακή εμπειρία συνδέεται με τη θέση και πώς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανταποκριθεί στη περιγραφή καθηκόντων.

β) Το βιογραφικό τους σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)

γ) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (συστατικές επιστολές εφόσον ζητηθούν).

δ) Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών κατατίθενται (εφόσον υπάρχουν), διαφορετικά δεκτή γίνεται και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα Europass περί των σχετικών δεξιοτήτων του.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι/ες κρίνουν ότι θα συμβάλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους, π.χ. δείγμα γραφής στην αγγλική γλώσσα.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα ζητηθούν μόνο εφόσον γίνει πρόταση σύναψης συνεργασίας.

Όσοι κριθούν κατάλληλοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

Το DEMOS είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 14 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάλυση του φαινομένου του λαϊκισμού. Υλοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδότησης έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Horizon 2020”.

 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.   
 
** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία