Το ΕΛΙΑΜΕΠ  ζητά εκπαιδευόμενους/-ες (μερικής απασχόλησης) για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Ανάπτυξης.

Κωδικός Θέσης: INTERN_DEV_2021

Περιγραφή θέσης:

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του δύο (2) εκπαιδευόμενους/-ες μερικής απασχόλησης. Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και άμεσα διαθέσιμη, για διάρκεια τρεις (3) έως έξι (6) μήνες.

Οι υποψήφιοι/-ες που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις εργασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του έργου ενός ερευνητικού κέντρου.

Ενδεικτικά: αναζήτηση πηγών και ευκαιριών χρηματοδότησης, προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων, προετοιμασία απολογιστικών εκθέσεων και οργάνωση και τήρηση αρχείου.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτος/-η ή τελειόφοιτος/-η προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ στις πολιτικές ή οικονομικές σπουδές.
  • Άριστη γνώση των ευρωπαϊκών θεσμών και πολιτικών.
  • Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
  • Άριστη γνώση Η/Υ και χρήση Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) και διαδικτύου.
  • Προηγούμενη εμπειρία με ευρωπαϊκά προγράμματα θα συνεκτιμηθεί θετικά.
  • Γνώση του τομέα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα, των ιδρυμάτων και του χώρου των ΜΚΟ θα συνεκτιμηθεί θετικά.
  • Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2021

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.