Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του έναν/μια εκπαιδευόμενο/η μερικής απασχόλησης για την επιμέλεια/ διόρθωση κειμένων στα ελληνικά.

Αντικείμενο εργασίας:

· τυπογραφική διόρθωση κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή και καταχώριση διορθώσεων του συντάκτη,

· προετοιμασία κειμένων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (word, html), διόρθωση ορθογραφίας, γραμματικής και σύνταξης, καθώς και επαλήθευση της συνοχής και ομοιομορφίας των κειμένων,

· ανάρτηση, παρακολούθηση και διόρθωση καταχωρήσεων στην ιστοσελίδα.

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από 12 Φεβρουαρίου 2024, για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες και μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Απαιτούμενα προσόντα:

· Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος ΑΕΙ ελληνικής φιλολογίας ή ανθρωπιστικών επιστημών.

· Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας (γραπτή και προφορική). Πολύ καλή γνώση της αγγλικής.

· Προηγούμενη εμπειρία σε επιμέλεια κειμένων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

· Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού CMS (word press) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

· Εξοικείωση με τα κύρια ερευνητικά αντικείμενα του ΕΛΙΑΜΕΠ.

· Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 29 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης INTERN_PUBL_2024

Συνεντεύξεις θα γίνονται καθώς θα λαμβάνονται οι αιτήσεις.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.