Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής εργασίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης. Σε συνεργασία με το Συντονιστή του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης Δρα Ιωάννη Αρμακόλα, ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την υποστήριξη της έρευνας για τη συγγραφή μελέτης σχετικά με την διεύρυνση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και με τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη, είναι διαθέσιμη από τις 10 Φεβρουαρίου και για 3 μήνες. 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προπτυχιακοί, τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
 • Άριστη γνώση Η/Υ, των εφαρμογών MS Office και άνεση στη χρήση του διαδικτύου για έρευνα
 • Ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις εξελίξεις στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων
 • Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Γνώση και χρήση των social media
 • Η γνώση κάποιας Βαλκανικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Καθήκοντα:

 • Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη
 • Τεχνική και ερευνητική υποστήριξη ερευνητών
 • Διεξαγωγή έρευνας
 • Ταξινόμηση και ανάλυση ερευνητικού υλικού
 • Μετάφραση σχετικών κειμένων
 • Επικοινωνία με συνεργάτες εσωτερικού και εξωτερικού

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «ΠΝΑΕ-ΙΝ» και μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: see_programme@eliamep.gr 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.   
 
** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία