Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του έως τρεις (3) εκπαιδευόμενους/ες μερικής απασχόλησης για συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σπυρίδωνα Μπλαβούκο, Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με την εν γένει διοικητική και ερευνητική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ανωτέρω προγράμματος στα πλαίσια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, οι οποίες περιλαμβάνουν συνελεύσεις πολιτών, διαδραστικές δραστηριότητες στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στοχευμένα σεμινάρια, συνέδρια, βιβλιογραφική έρευνα, επεξεργασία κειμένων, και συναφείς δραστηριότητες.

Οι θέσεις είναι μη-αμειβόμενες και διαθέσιμες από 1η Σεπτεμβρίου 2021 και για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο διεθνείς σχέσεις, ευρωπαϊκές σπουδές ή συναφές αυτών (π.χ. Πολιτικές Επιστήμες), με μέσο όρο άνω του 7.5.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
  • Άριστη χρήση του γραπτού λόγου.
  • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.
  • Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, προσοχή στη λεπτομέρεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 30 Ιουλίου 2021.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με ένα δείγμα γραφής στην Ελληνική ή Αγγλική στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης ARCON_2021.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.”