Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)  ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες και πολυδιάστατες απαιτήσεις της εκπαίδευσης και θέλοντας να συμβάλλει δημιουργικά στην πληρέστερη και ταχύτερη ενημέρωση τόσο των φοιτητών όσο και της γενικότερης ακαδημαϊκής κοινότητας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προχώρησε στη δημιουργία μίας ιστοσελίδας ειδικά και αποκλειστικά με πληροφορίες για υποτροφίες και δωρεές στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών με έμφαση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Γεωπολιτική, Γεωστρατηγική, Γεωοικονομία, Στρατηγικές Σπουδές, Πολιτικές Επιστήμες, Πολιτική, Διπλωματική και Στρατιωτική Ιστορία και συναφή αντικείμενα.  Στον κόμβο αυτό θα δίνονται συστηματικά πληροφορίες, αφενός για υποτροφίες και δωρεές που προσφέρονται από το Ελληνικό κράτος, κληροδοτήματα και ιδιωτικούς φορείς σε ‘Eλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές στη χώρα μας και αφετέρου για υποτροφίες και δωρεές που θα προκηρύσονται από ξένες κυβερνήσεις, αλλοδαπά κληροδοτήματα και ιδιωτικούς φορείς σε Έλληνες φοιτητές στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες για τις υποτροφίες αυτές θα καλύπτουν το σύνολο των βαθμίδων των σπουδών, δηλαδή σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό καθώς και σε αμιγώς ερευνητικό επίπεδο.

Υπεύθυνοι για την επικαιροποίηση,  ενημέρωση και τροφοδότηση της ιστοσελίδας είναι:

O Δρ. Ευάγγελος Ηλίας-Τέμπος, Εμπειρογνώμων-Σύμβουλος A’, Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών [Ευρωπαϊκή Ένωση & Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας] & Κύριος Ερευνητικός Εταίρος  του ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος, Δρ. ΜΜΕ και Επικοινωνιών, Αρχισυντάκτης Ιστοσελίδας ΕΛΙΑΜΕΠ [ΜΜΕ και Πολιτική, Eυρωπαϊκή Δημόσια Σφαίρα, Αμερικανική και Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική, Διατλαντικές Σχέσεις]:

2018

2017

2016

2015