Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του ερευνητές/ ερευνήτριες με σκοπό τη δημιουργία συγκριτικής βάσης δεδομένων (data base) σε τρεις χώρες —Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία— υπό την επίβλεψη του Δρα. Τάκη Παππά, Ερευνητή του Προγράμματος “Ευρωπαϊκοί Θεσμοί & Πολιτικές” του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη, μερικής απασχόλησης (15 ώρες την εβδομάδα), και διαθέσιμη άμεσα και για τέσσερις (4) μήνες.

Τοποθεσία 

Αθήνα, Ελλάδα. Παρέχεται η δυνατότητα τηλεργασίας.

Καθήκοντα

  • Διεξαγωγή έρευνας σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές σχετικά με την πολιτική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία από την ένταξή τους στην ΕΟΚ/ΕΕ μέχρι σήμερα.
  • Σχεδιασμός και δημιουργία βάσης δεδομένων για τις παραπάνω χώρες για λογαριασμό του ΕΛΙΑΜΕΠ που θα είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε άλλους ερευνητές.

Απαιτούμενα προσόντα 

  • Μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στις οικονομικές ή/και πολιτικές επιστήμες.
  • Εμπειρία σε στατιστική ανάλυση δεδομένων και άριστη γνώση χρήσης Excel.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Τυχόν γνώση της πορτογαλικής θα συνεκτιμηθεί.
  • Ικανότητα συγγραφής σύντομων θεματικών κειμένων (reports) σχετικών με το αντικείμενο της έρευνας.
  • Κριτική σκέψη και ικανότητα συνεργασίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω email στη διεύθυνση [email protected],  με τίτλο “RES_23” έως την 31η Μαρτίου 2023, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Στοιχεία επικοινωνίας δύο πιθανών ατόμων για παροχή συστατικής επιστολής

Οι επιλεγμένοι/-ες υποψήφιοι/-ες θα προσκληθούν σε διαδικτυακές συνεντεύξεις.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.