Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής άσκησης, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα του 1 ασκούμενο/η μερικής απασχόλησης στο Πρόγραμμα Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να βοηθήσει στην έρευνα σε τομείς που σχετίζονται με τα μεγάλα θέματα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση του Επικεφαλής του Προγράμματος, Καθηγητή Μάνο Ματσαγγάνη.

Η πρακτική άσκηση είναι άμισθη.

Η θέση είναι διαθέσιμη από 15 Φεβρουαρίου 2024, για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο με αντικείμενο την οικονομική επιστήμη.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) με προτεραιότητα στην αγγλική γλώσσα.
  • Άριστη χρήση του γραπτού λόγου για σύντομες αναλύσεις και μεγαλύτερες αναλυτικές εκθέσεις.
  • Ενδιαφέρον για θέματα ευρωπαϊκής οικονομίας και πολιτικής
  • Επιμέλεια, συνέπεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή κινήτρων στην οποία θα τονίζουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να βοηθήσουν το έργο μας στην αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση: [email protected]  αναφέροντας τον κωδικό θέσης: INTERNGREUEC_2024.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.