Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής άσκησης, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα του 1 ασκούμενο/η μερικής απασχόλησης στο Πρόγραμμα Μεσογείου.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να βοηθήσει στην έρευνα σε τομείς που σχετίζονται με τις πολιτικές, εμπορικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου και τη σημασία τους για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Αμερική και την Ασία, καθώς και να γράφει αναλύσεις σε συνεργασία με τον θεματικό υπεύθυνο.

Η θέση προσφέρει την ευκαιρία για συνεργασία με τους ανώτερους εμπειρογνώμονες πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και για απόκτηση εμπειρίας στην ανάπτυξη γεωοικονομικών αναλύσεων ως μέλος μιας ποικιλόμορφης ομάδας συνεργατών. Σε αυτό το στάδιο, πρόκειται για άμισθη πρακτική άσκηση.

Η θέση είναι διαθέσιμη από την 1η Απριλίου 2022, για περίοδο έξι (6) μηνών.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Υποψήφιοι διδάκτορες, απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο με έμφαση στα οικονομικά, το διεθνές εμπόριο, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις ή/και τις ευρωπαϊκές σπουδές και ειδικό ενδιαφέρον για τις μεσογειακές υποθέσεις.

– Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) με προτεραιότητα στην αγγλική γλώσσα. Η γνώση της αραβικής γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα.

– Άριστη χρήση του γραπτού λόγου για σύντομες αναλύσεις και μεγαλύτερες αναλυτικές εκθέσεις.

– Άριστη χρήση της τεχνολογίας για το γραπτό περιεχόμενο.

– Αναπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Μαρτίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή κινήτρων στην οποία θα τονίζουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Μεσογειακό Πρόγραμμα και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να βοηθήσουν το έργο μας στην αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση: [email protected]  αναφέροντας τον κωδικό θέσης: INTERNMED_2023.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.