Αναφορικά με την προκήρυξη θέσεως εργασίας με κωδικό «MIGR_9.14»  για το ερευνητικό πρόγραμμα IRMA: «Η Διακυβέρνηση της Mη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες», σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε στις 25/09/2014. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση της αίτησής τους γραπτώς. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, με καταληκτική προθεσμία ασκήσεως της την 3η Οκτωβρίου 2014, καθώς και  πρόσβασης στους ατομικούς τους φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποψηφίων. Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Ερευνητή/τρια για ερευνητικό πρόγραμμα IRMA «Η Διακυβέρνηση της Mη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες».

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, απαιτεί τακτική παρουσία στο γραφείο και είναι διαθέσιμη από 1ης Οκτωβρίου 2014 και για 5 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

•Διδακτορικό τίτλο στις πολιτικές ή/και κοινωνικές επιστήμες.

•Προηγούμενη εμπειρία στην ανάλυση λόγου και διάχυση των αποτελεσμάτων έργου προς τα ΜΜΕ.

•Εμπειρία και γνώση διάχυσης αποτελεσμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και συγγραφής ή προώθησης σύντομων κειμένων στα μέσα ενημέρωσης.

•Εμπειρία στην παρακολούθηση και υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος.

•Άριστη γνώση υπολογιστή, λογισμικού wordpress και χρήση/αξιοποίηση πολυμέσων.

•Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Καθήκοντα:

•Συνεργασία με την κύρια ερευνήτρια για την προώθηση της δικτύωσης του έργου μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και εφαρμογές πολυμέσων καθώς και προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

•Υποστηρικτικό ρόλο στην παρακολούθηση και υποστήριξη του έργου.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2014

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης “MIGR_9.14”,  μαζί με μια επιστολή εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ερευνητική θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση migration@eliamep.gr έως την 22 Σεπτεμβρίου 2014.