Κατά την τελευταία δεκαετία, το μεγαλύτερο μέρος του μεσογειακού εμπορίου διεξάγεται με χώρες εκτός της περιοχής, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80% του συνολικού εμπορίου. Το εμπόριο εντός της περιοχής αποτελεί το υπόλοιπο 20%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εμπορική ολοκλήρωση εντός της Μεσογείου είναι σχετικά χαμηλή.

Σημείωση: Ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία των βάσεων δεδομένων UN Comtrade. Λόγω ελλιπών στοιχείων για το 2023, διεξάγουμε την ανάλυσή μας μέχρι το 2022. Η Αλγερία, η Λιβύη και η Συρία εξαιρούνται από την παρούσα ανάλυση, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online