Το infographic παρουσιάζει τις κυριότερες χώρες-εξαγωγείς προς τις μεσογειακές οικονομίες. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, η Γερμανία αποτελεί τον σημαντικότερο εξαγωγέα αγαθών, ειδικά για τις ευρωπαϊκές μεσογειακές οικονομίες, ενώ η Κίνα κυριαρχεί σε μη-ευρωπαϊκές μεσογειακές αγορές. Όσον αφορά τους υπόλοιπους εξαγωγείς, παρατηρούνται εμπορικές ροές κυρίως μεταξύ χωρών με γεωγραφική εγγύτητα ή/και ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς.