Το Τ4Τ Toolkit είναι εκπαιδευτικό υλικό που διαμορφώθηκε για την προετοιμασία των συμμετεχόντων καθηγητών στα σεμινάρια Τ4Τ (Training for Trainers) που διοργανώνει το ΕΛΙΑΜΕΠ κάθε χρόνο στο πλαίσιο  του έργο ARSINOE (Horizon 2020). Παρέχει στους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης α) επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της καθώς και β) τα απαραίτητα εμπειρικά και θεωρητικά μέσα για την ένταξη της τεχνικής της Προσομοίωσης στη μαθησιακή διαδικασία.