Ο ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης συμμετείχε με κεφάλαιο με τίτλο: “Spoiled Brats” or “Anti-capitalist Pioneers”. Turkish Views of the Greek Crisis, στο συλλογικό τόμο Political and Cultural Aspects of Greek Exoticism.