Η σημασία της Μεσογείου για την παγκόσμια οικονομία είναι πολύπλευρη καθώς αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές θάλασσες παγκοσμίως. Ωστόσο, η αναπτυξιακή πορεία και η οικονομική ολοκλήρωση της περιοχής συχνά παρεμποδίστηκαν από πολιτικές αναταραχές και συγκρούσεις. Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στη σημερινή κατάσταση των οικονομικών σχέσεων των Μεσογειακών εταίρων στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την ενέργεια που αποτελούν και σημαντικές πηγές ανάπτυξης της περιοχής. Ως προς τις ενδοπεριφερειακές οικονομικές σχέσεις διαφαίνονται δύο κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά, υπάρχει μεγάλη ετερογένεια όσον αφορά τις επιδόσεις των χωρών στο εξωτερικό εμπόριο, τις ροές άμεσων ξένων επενδύσεων και την ενεργειακή ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια ισχυρή διάσταση Βορρά-Νότου που διαμορφώνει όλες τις ενδοπεριφερειακές ροές. Αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν ότι παρά την ισχνή ολοκλήρωση σε περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν ευκαιρίες επιπλέον ενίσχυσης των ενδοπεριφερειακών δεσμών καθώς η Μεσόγειος ενσωματώνεται περαιτέρω στην παγκόσμια οικονομία και ωφελείται από μακροχρόνιες πολυμερείς και συνεργατικές δομές που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή.

Το Κείμενο εργασίας υπογράφει η Παναγιώτα Μανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Οικονομίας των Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Ερευνήτρια ΕΛΙΑΜΕΠ εδώ (στα Αγγλικά).