Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη, ιδίως μέσω των διεθνών συνεργασιών. Την τελευταία πενταετία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα μετανάστευσης ατόμων υψηλών προσόντων (brain drain). Η εφαρμογή πολιτικών συγκράτησης των επιστημόνων στην Ελλάδα, είναι επιτακτική ανάγκη. Εξίσου αναγκαία είναι και μία εθνική πολιτική για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, που ήδη ζει στο εξωτερικό. Η πρώτη πρόταση του παρόντος κειμένου εργασίας αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στον πολιτικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να ωφεληθεί η ελληνική ερευνητική κοινότητα από την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών. Η δεύτερη πρόταση αφορά στη συγκρότηση ενός Δικτύου Γνώσης της Ομογένειας, με βάση συγκεκριμένες αρχές οργάνωσης και λειτουργίας, για την αξιοποίηση των επιστημόνων που ζουν στο εξωτερικό. Οι καλές πρακτικές άλλων κρατών, προσαρμόζονται στις ελληνικές ανάγκες, με σκοπό να επιτευχθεί ένα βιώσιμο και αποδοτικό brain circulation. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες και ερευνητές στο εξωτερικό, θα συνδεθούν με το ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, είτε άμεσα, είτε δια της ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών με τους φορείς τους. Σκοπός θα είναι να αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία και η απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ.

Συγγραφέας: Δρ. Σαράντης Κουγιού

Κείμενο Πολιτικής No. 25: Η διεθνής συνεργασία στην έρευνα και στην καινοτομία με την αξιοποίηση της Ομογένειας Μετατρέποντας το «brain drain» σε «brain gain»