Από το 1970, το Ευρωβαρόμετρο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης της κοινής γνώμης και του δημόσιο αισθήματος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ο μεγάλος πλούτος των εμπειρικών δεδομένων που συλλέγονται καθιστά συχνά δύσκολη την εξαγωγή χρήσιμων και στοχευμένων συμπερασμάτων. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται μια νέα μεθοδολογική προσέγγιση αξιοποίησης των δεδομένων αυτών με την κατασκευή τριών Δεικτών Κοινωνικής Διάθεσης. Οι Δείκτες αυτοί είναι οι εξής: «Δείκτης Ικανοποίησης από τη Ζωή», «Δείκτης Επίδοσης της Χώρας» και «Δείκτης Εμπιστοσύνης σε Θεσμούς». Οι δείκτες αυτοί στηρίζονται σε ένα υποσύνολο ερωτήσεων που υπάρχει διαχρονικά στο ερωτηματολόγιο του Ευρωβαρόμετρου κι έτσι επιτρέπουν τον εντοπισμό μακροχρόνιων τάσεων στο δημόσιο αίσθημα για τα σχετικά ζητήματα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα εντάσεις και διαφοροποιήσεις μεταξύ των Ευρωπαίων πολίτων. Το κείμενο καταλήγει με την ενδεικτική εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας στα δεδομένα του Ευρωβαρόμετρου του Ιουνίου 2023 με την εξαγωγή ορισμένων ενδιαφερόντων συμπερασμάτων.

Το Κείμενο Εργασίας υπογράφουν οι Αντώνης Παπακώστας, πρώην Επικεφαλής της Μονάδας Έρευνας και Πολιτικής Ανάλυσης στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Σπύρος Μπλαβούκος, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές, Επικεφαλής Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Αριάν Κοντέλλη’, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).