Η ελληνική οικονομία έχει επιτύχει αξιοσημείωτη ανάκαμψη σε σχέση με πριν από μια δεκαετία, τόσο που ο Economist να την αξιολογεί την επίδοσή της ως την καλύτερη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ το 2023. Η παρούσα εργασία εξετάζει την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία και εντοπίζει ορισμένες σημαντικές προκλήσεις που παραμένουν, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζεται ένα σχέδιο δράσης για την επόμενη δεκαετία σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: την αγορά εργασίας, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη μετανάστευση και τις αποταμιεύσεις/επενδύσεις. Σε αυτούς τους τομείς απαιτούνται επειγόντως μεταρρυθμίσεις, εάν η Ελλάδα θέλει να επιτύχει βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, λόγω της συνεχιζόμενης επιβάρυνσης του χρέους, οι επιτυχείς μεταρρυθμίσεις θα απαιτήσουν τη διατήρηση μιας λεπτής και δύσκολης ισορροπίας μεταξύ της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και της λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη στήριξη της πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης.

Το Policy brief υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, Ειδικός σύμβουλος ΕΛΙΑΜΕΠ, πρώην αξιωματούχος της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Οργανισμού για τη Διεθνή Ανάπτυξη των ΗΠΑ (USAID).

Διαβάστε το εδώ σε pdf.