Το κείμενο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά.

Έκθεση: The Greek public opinon towards Albania-Final report (Dec 2013)

Συγγραφέας: Dr. Ioannis Armakolas