• Από τον Φεβρουάριο του 2022 η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών που οφείλεται σε πολεμικές συγκρούσεις στην Ευρώπη από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
  • Η συγκρότηση μιας αποτελεσματικής ανθρωπιστικής ανταπόκρισης για την υποστήριξη των εσωτερικά εκτοπισμένων πληθυσμών στην Ουκρανία αποτελεί έργο μείζονος πολιτικής σημασίας.
  • Από την αρχή του πολέμου, οι κατά τόπους εθελοντές έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στους εσωτερικά εκτοπισμένους στην Ουκρανία.
  • Συχνά αδυνατούν να συμμορφωθούν με τα πρότυπα που θέτουν διεθνείς ανθρωπιστικοί οργανισμοί, οι οποίοι αρνούνται να τους χρηματοδοτήσουν, παρά το γεγονός ότι έχουν επείγουσα ανάγκη υποστήριξης.
  • Διαφαίνεται ανάγκη χαλάρωσης των κοινών προτύπων που εφαρμόζονται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε να επιτραπεί στους τοπικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών, να συνεργαστούν με τους διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς.
  • Η παροχή βοήθειας σε άτυπες ομάδες εθελοντών για τη σύσταση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή ΜΚΟ θα μπορούσε να ενθαρρύνει την υποστήριξη διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Το Policy brief υπογράφει ο Antoine Laurent, Βοηθός ερευνητής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Αριάν Κοντέλλη’, ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).