Η Ουκρανία είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες στην ανατολική Ευρώπη από τις οποίες φεύγουν μετανάστες εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια – από την Ανεξαρτησία της το 1991. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που δέχτηκε Ουκρανούς μετανάστες, οι οποίοι και εντάχτηκαν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία της. Η παρούσα εισαγωγική έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος IRMA “Η Διακυβέρνηση της Μη-Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες”, και επικεντρώνει στους τρόπους με τους οποίους οι πολιτικές επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις πράξεις των ανθρώπων που μεταναστεύουν, εξετάζοντας τους μετανάστες και τις οικογένειές τους ως αυτόνομους κοινωνικούς δρώντες, οι οποίοι συναλλάσσονται και αλληλεπιδρούν με κρατικούς φορείς (στις χώρες προορισμού και διέλευσης) καθώς και με μη κρατικούς φορείς – τοπικούς ή διεθνείς.

Έως και το 2008, οι Ουκρανοί ήταν μια από τις πιο πολυπληθείς εθνικότητες που διέμεναν στην επικράτεια της Ελλάδας. Όμως λόγω της οικονομικής κρίσης ξεκίνησε μια φάση παλιννόστησης, παράλληλα με την εισροή στη χώρα μεταναστών από «νέες» χώρες προέλευσης, κυρίως από την Ασία και την Αφρική, αλλάζοντας το μεταναστευτικό χάρτη των εθνικοτήτων στην χώρα.

Συγγραφέας: Μαρίνα Νικόλοβα

Εισαγωγική έκθεση IRMAΟυκρανία