• Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί τον πυρήνα του NextGenerationEU, με 723,8 δισ. ευρώ σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις. Οι εθνικές κυβερνήσεις επεξεργάζονται και καταρτίζουν σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά κεφάλαια στο πλαίσιο του Μηχανισμού.
  • Tα εθνικά αυτά σχέδια είναι αναγκαίο να περιλαμβάνουν, εκτός από τις επενδύσεις σε έργα αναβάθμισης των υποδομών, και τη δέσμευση των κυβερνήσεων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων σε μια σειρά τομέων (δημόσια διοίκηση, αγορά εργασίας, δικαιοσύνη κ.ά.). Με βάση άλλωστε την αξιολόγηση της υλοποίησης των μέτρων αυτών, θα πραγματοποιείται αναλόγως και η εκταμίευση των δόσεων.
  • Αυτό επιτρέπει, εκ πρώτης όψεως, στις κυβερνήσεις να διατηρούν την «ιδιοκτησία» του προγράμματος και των μεταρρυθμίσεων, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε κατά κύριο λόγο στην εποχή της κρίσης χρέους και των Μνημονίων. Επομένως, όπως έχει αναγνωρίσει η ίδια η Επιτροπή αλλά και άλλοι θεσμικοί φορείς της ΕΕ, είναι αναγκαία η συμμετοχή των βασικών ενεχόμενων μερών (περιφέρειες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις από την κοινωνία των πολιτών κ.ά.) στη διαμόρφωση των εθνικών σχεδίων.
  • Παρά ταύτα, τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από διάφορες σχετικές έρευνες που εξετάζουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην κατάρτιση τόσο των εθνικών προσχεδίων αλλά και των τελικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς έγκριση στην Επιτροπή, καταδεικνύουν ότι ο βαθμός διαβούλευσης είναι κατά βάση χαμηλός. Συνεπώς, εγείρονται για μια ακόμη φορά ανησυχίες, σχετικά με το «δημοκρατικό έλλειμμα» και τους μηχανισμούς νομιμοποίησης των αποφάσεων στην ΕΕ.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Δρ. Αθανάσιος Κολλιόπουλος, Διδάσκων, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ (στα Αγγλικά).