Η περίοδος 20142017 χαρακτηρίζεται από αντιδραστικές πολιτικές σε σχέση με την μετανάστευση και την έξαρση ενός ακροδεξιού λαϊκιστικού λόγου. Οι παραπάνω εξελίξεις αποτέλεσαν μια κανονιστική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα για τις αξίες της, οι οποίες υποτίθεται πως αποτελούν τον πυρήνα του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Η συγκεκριμένη εργασία βασίζεται σε μια διευρυμένη έρευνα των επίσημων εγγράφων, συζητήσεων, δημόσιων δηλώσεων των Ευρωπαϊκών θεσμών στην περίοδο 2014-2017 και σε ανεπίσημες ημι-δομημένες συνεντεύξεις με φορείς χάραξης πολιτικής και ερευνητές.

Εστιάζοντας στις αξίες της αλληλεγγύης, της κατανομής ευθυνών, της σωτηρίας ζωών στη θάλασσα, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης, η παρούσα μελέτη αναγνωρίζει τις νόρμες και αξίες που παρουσιάζονται στα θεσμικά αφηγήματα σχετικά με την μετανάστευση και εξετάζει εάν είναι κοινές για όλους τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο, στα αγγλικά, εδώ.