Το έργο ATHENA (Approaches To valorise the High ENtrepreneuriAl potential of migrant women to contribute to their social and economic integration) είναι ένα διετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα AMIF. Στόχος του είναι να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ένταξη των μεταναστριών στην κοινωνία της ΕΕ, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας που απευθύνονται στις μετανάστριες και δημιουργώντας μια συγκεκριμένη επιχειρηματική πορεία για αυτές. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το έργο ATHENA έχει αναλάβει έρευνα στις 6 χώρες εταίρους του έργου για: την καλύτερη κατανόηση των πραγματικών απαιτήσεων και αναγκών των μεταναστριών όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, τη διεξαγωγή χαρτογράφησης των υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στις περιφέρειες και τον εντοπισμό καλών πρακτικών των υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας σε όλες τις περιφέρειες.

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας μπορείτε να τα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: α) Πλήρης έκθεση για τον εντοπισμό και την ανάλυση των αναγκών των γυναικών μεταναστριών επιχειρηματιών στην Ελλάδα, β) Πλήρης έκθεση για τον εντοπισμό και την ανάλυση των αναγκών των γυναικών μεταναστριών επιχειρηματιών στις 6 χώρες εταίρους του προγράμματος ATHENA, γ) Συνοπτική έκθεση για τις ανάγκες και τις κρισιμότητες των γυναικών μεταναστριών επιχειρηματιών στην Ελλάδα, δ) Εκθέσεις για τις ανάγκες και τις κρισιμότητες των γυναικών μεταναστριών επιχειρηματιών στις 6 χώρες εταίρους, ε) Έκθεση για τις καλές πρακτικές στις 6 χώρες εταίρους.