Η προσφυγική «κρίση» του 2015-2016 ήταν ανθρωπιστική αλλά κυρίως κρίση διαχείρισης για την Ελλάδα. Καθώς ο αριθμός των αφίξεων αυξήθηκε και στη συνέχεια μειώθηκε, η χώρα αναζήτησε κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης των αναγκών των αιτούντων άσυλο.

Η παρούσα έκθεση επιδιώκει να καταγράψει το τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του συστήματος υποδοχής στη χώρα, τους φορείς που εμπλέκονται και το ρόλο κυρίως των πόλεων στο νέο σύστημα διακυβέρνησης της υποδοχής. Η έκθεση υπογραμμίζει την ύπαρξη ενός πολύπλοκου εθνικού συστήματος υποδοχής, το οποίο βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του στάδια, με υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και υψηλά επίπεδα αποκέντρωσης όσον αφορά στην εφαρμογή. Αναδεικνύεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος των πόλεων που κλήθηκαν να συμβάλουν στο σύστημα υποδοχής, συχνά πέρα από τα όρια της εντολής τους.

Μπορείτε να βρείτε το Report, στα αγγλικά, εδώ.