Δ. Αγγελή, Α. Δημητριάδη, A. Τριανταφυλλίδου (2014) “Αξιολογώντας τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των πολιτικών ελέγχου της παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα”, Έκθεση του προγράμματος MIDAS με χρηματοδότηση από Open Society Foundations

Η συζήτηση σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, περιστρέφεται κατά κύριο λόγο γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα από τον φακό του ανθρωπισμού, αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης σημαίνει αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. H παρούσα έκθεση, που αναλύει τα κύρια ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος MIDAS αξιολογεί την Ελληνική και σε ευρύτερο επίπεδο την Ευρωπαική πολιτική  διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης  μέσα από το πρίσμα της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας. Μελετώντας τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, που επενδύθηκαν κατά την περίοδο 2008-13 η έκθεση δίνει απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ερωτήματα:

1.        Ποιο είναι το πραγματικό κόστος των πολιτικών ελέγχου της παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα;

2.       Είναι οι τρέχουσες πολιτικές οικονομικά αποδοτικές, συγκρινόμενες με   τα αποτελέσματά τους;

3.       Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής, που θα μπορούσαν να είναι πιο αποδοτικές επί της βάσεως κόστους-αποτελεσματικότητας;

Η έκθεση του προγράμματος ΜΙΔΑΣ προσφέρει νέες πληροφορίες για μια ευρύτερη συζήτηση της Ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής μέσα από το πρίσμα της σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση στα ελληνικά.