Το ζήτημα της μετανάστευσης αλλά και η ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) αποτελούν μείζονα ζητήματα ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μετά και τη προσφυγική «κρίση» του 2015.  Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μία διαδικασία αναθεώρησης της μεταναστευτικής της πολιτικής και του ΚΕΣΑ, καθώς υπό το βάρος της προσφυγικής κρίσης έγιναν εμφανή τα τρωτά σημεία και οι ελλείψεις του συγκεκριμένου συστήματος.

Υπό αυτό το πρίσμα και απαντώντας σε αυτήν την ανάγκη αναθεώρησης δημιουργήθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα CEASEVAL με σκοπό να εξετάσει την έως τώρα εφαρμογή του ΚΕΣΑ, την εναρμόνισή του στα Κράτη Μέλη αλλά και να αποτιμήσει τις επιτυχημένες ή/και αποτυχημένες πρακτικές. Ο τελικός στόχος του ερευνητικού προγράματος είναι να να καταθέσει προτάσεις πολιτικής για την αναδιαμόρφωση του  Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ).

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα του προγράμματος είναι εάν η αποτυχία των έως τώρα θεσμοθετημένων μέτρων υποδηλώνει την ύπαρξη μίας βαθύτερης κρίσης ‘αλληλεγγύης’ ή αν τα προτεινόμενα μέτρα, όπως για παράδειγμα η μετεγκατάσταση και η δημιουργία hotspots, αποτελούν τα ενδεικνυόμενα εργαλεία για την εκδήλωση, υλοποίηση, και οργάνωση αισθημάτων και πρακτικών αλληλεγγύης.

Για την εκπλήρωση των ερευνητικών στόχων και για να απαντηθεί το βασικό ερευνητικό ερώτημα, η μεθοδολογία που ακολουθείται αφορά στη διενέργεια ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας που συμπεριλαμβάνει την ιχνηλάτηση διαδικασιών (process-tracing), την ανάλυση δικτύων (network analysis), την ανάλυση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (media analysis) και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων (interviewing).

Το πρόγραμμα CEASEVAL χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘Ορίζοντας 2020’ (Horizon 2020) για την έρευνα και την καινοτομία (Σύµβαση Χρηµατοδότησης No 770037).

Συντονιστής έργου: Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κέμνιτζ (Technische Universität Chemnitz) – Γερμανία

Σύνολο εταίρων: 14

Ερευνητική ομάδα ΕΛΙΑΜΕΠ: Δρ. Αγγελική Δημητριάδη (Κύρια Ερευνήτρια),  Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη (βοηθός ερευνήτρια)

Επικοινωνία: Δρ. Αγγελική Δημητριάδη ([email protected])

Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα μπορείτε να  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος