Σκοπός του έργου είναι μέσω της ενεργοποίησης και της συμμετοχής ειδικών σε θέματα ασφάλειας και διπλωματίας στην Ελλάδα, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία να αναδειχθεί η σημαντικότητα του ΝΑΤΟ σήμερα και να παρουσιαστούν ρεαλιστικές προτάσεις πολιτικής για το μέλλον και την ανάγκη μετεξέλιξης και  προσαρμογής του Οργανισμού στις νέες απειλές ασφάλειας με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της εμπορίας ανθρώπων.  

Ειδικότερα οι στόχοι του έργου είναι οι παρακάτω: 

  1. Η ενίσχυση της γνώσης για το ΝΑΤΟ και το ρόλο του στην παγκόσμια ασφάλεια σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μεσόγειο, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μαύρη Θάλασσα.  
  2. Η εμπλοκή ειδικών από την Ελλάδα και τις τρεις γειτονικές χώρες  (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία) σε μία διαδικασία παραγωγικής σκέψης για το μέλλον και τη συμβολή της Συμμαχίας.  
  3. Η παραγωγή μία αναλυτικής έκθεσης με ρεαλιστικές προτάσεις πολιτικής για τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ στις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της εμπορίας ανθρώπων.  
  4. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δεξαμενών σκέψης και ειδικών από τις τέσσερις εμπλεκόμενες χώρες και η συνεισφορά στην ενδυνάμωση του «Βαλκανικού τμήματος» της Συμμαχίας.