Ο ιστόχωρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όσους ασχολούνται με τα θέματα της μετανάστευσης. Ο ιστόχωρος αυτός χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων). Στο επίκεντρο βρίσκονται κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς που ασχολούνται με θέματα της ένταξης των μεταναστών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι διαδικτυακός τόπος αυτός λειτουργεί ως μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα που διευκολύνει την δικτύωση των φορέων, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών για σχετικές πρακτικές, νόμους και μέτρα κοινωνικής ένταξης.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ο εθνικός συντονιστής για τον ιστόχωρο της ΕΕ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών από 1 Ιανουαρίου 2011.

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος 

Like us on Facebook and follow us on Twitter.