Στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση του σχεδιασμού και του περιεχομένου των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υποβάλλουν τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Next Generation EU. Ειδικότερα, το  έργο  θα αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο τα Εθνικά Σχέδια συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, διασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή. Πέρα από την ανάλυση των κειμένων, το έργο θα διερευνήσει το ευρύτερο εθνικό πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά συζητούνται και δημιουργούνται.

Το έργο θα συγκρίνει τα Εθνικά Σχέδια και θα παρουσιάσει μια γενική αξιολόγηση σε επίπεδο ΕΕ για να επισημάνει τις διαφορές, να αναλύσει τη συνολική συνοχή των σχεδίων και να εντοπίσει πιθανές συγκρούσεις. Την άνοιξη του 2021 αναμένεται να δημοσιευθεί κείμενο πολιτικής στο οποίο θα παρουσιάζεται η αξιολόγηση.

Το Παρατηρητήριο Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο έργο μέσω του Επικεφαλής του, Δ. Κατσίκα, ο οποίος θα διεξαγάγει την ανάλυση του Ελληνικού Σχεδίου.

Το έργο συντονίζεται από το European Policy Centre (EPC) και υποστηρίζεται από το Konrad Adenauer Stiftung Europe.