Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο FACTS. Το έργο αυτό αποσκοπεί στον εντοπισμό των υπαρχουσών φημών, λανθασμένων αφηγημάτων και ψευδών ειδήσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ κινητοποιημένων και μη πολιτών, καθώς και στην εξακρίβωση του κατά πόσο οι φήμες αυτές αποτελούν άμεσο εμπόδιο στην ιδέα της διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Επιχειρεί επίσης να αντιτεθεί στη μονολιθικότητα του παραδοσιακού αφηγήματος της ειρήνης και της ευημερίας, το οποίο εξακολουθεί να αναφέρεται ως το κύριο επίτευγμα της ΕΕ. Θα επιχειρηθεί να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό το εν λόγω αφήγημα έχει αντέξει στην πάροδο του χρόνου του, καθώς και κατά πόσο α) παραμένει ισχυρός παράγοντας κινητοποίησης, και β) κινητοποιημένοι και μη πολίτες είναι πράγματι σε θέση να σκεφθούν κάποιο διαφορετικό αφήγημα.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει σύγκριση διαφορετικών οπτικών από διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν αποκλίσεις και, αν ναι, είναι γεωγραφικής φύσης; Πόσο αξιόπιστα είναι τα αφηγήματα αυτά; Διαδραματίζει η ηλικία καθοριστικό ρόλο ως προς την εκάστοτε στάση απέναντι στην ΕΕ; Ποια είναι η προέλευση του αφηγήματος ή της πληροφόρησης που λαμβάνουμε για την ΕΕ; Προέρχεται από τον στενό μας κύκλο φίλων και συγγενών; Υπάρχουν διαφορές ως προς το φύλο; Τι καθιστά τους πολίτες πιο δεκτικούς στο να πιστέψουν εναλλακτικά αφηγήματα, φήμες ή ψευδές ειδήσεις; Υπάρχουν κοινές τάσεις σε όλα αυτά τα ψευδή αφηγήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Τέλος, πολίτες από κάθε κράτος-μέλος θα συναντηθούν με μέλη των εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να συζητήσουν τα κύρια ευρήματα του έργου και να ανταλλάξουν ιδέες, κυρίως όμως κινητοποιημένοι και μη πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους και να τους μεταφέρουν τις απόψεις τους για την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΛΙΑΜΕΠ θα διοργανώσει δύο διαβουλεύσεις με πολίτες το 2021.

Project Manager είναι η Ελισάβετ Φωκά.

Συνεργαζόμενοι εταίροι:

  • Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
  • Istituto Affari Internazionali (IAI)
  • Wise Europa
  • Das Progressive Zentrum (DPZ)
  • German Marshall Fund of the United States (GMF)