Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για:

Κύριο/α Ερευνητή/τρια στο Παρατηρητήριο Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας, Έμμισθη θέση, προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Αυγούστου 2021.

Μεταδιδακτορικό/ή Ερευνητή/τρια για την «Ερευνητική Έδρα Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη», Έμμισθη θέση, προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6 Σεπτεμβρίου 2021.