Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων προκλήσεων εθνικής ασφαλείας, η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων τομέων διεθνούς δραστηριότητας και η ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής σε διάφορα διεθνή fora, έχουν δυσχεράνει σημαντικά το έργο των εμπλεκόμενων εθνικών φορέων. Επιπλέον, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια «δύσκολη» γειτονιά, με διμερείς διαφορές ή και ανοικτές συγκρούσεις, ανταγωνισμούς μεταξύ μεγάλων δυνάμεων και υψηλό βαθμό ρευστότητας και αστάθειας. Ο εθνικός μηχανισμός εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας καλείται να διαχειριστεί αποτελεσματικά σύνθετες προκλήσεις, σε μια περίοδο περιορισμένων πόρων και (μακροχρόνιων) θεσμικών παθογενειών.

Εκτός από τις προφανείς –και απούσες– δομικές αλλαγές (εθνικός μηχανισμός στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων, νέες δομές στις Ενοπλες Δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας, αναδιοργάνωση του υπουργείου Εξωτερικών, κ.λπ.), οι αυξημένες ανάγκες οδηγούν σε αναζήτηση νέων οργανωτικών σχημάτων και θεσμικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των πολλαπλών προκλήσεων. Οι διάφορες υπηρεσίες δεν μπορούν πλέον να είναι απολύτως αυτάρκεις σε εξειδικευμένο προσωπικό (σε θέματα κυβερνοπολέμου, ενέργειας, «δύσκολων» γλωσσών, προστασίας κρίσιμων υποδομών, ριζοσπαστικοποίησης, διεθνών χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων κ.ά.). Πρέπει να αναζητηθούν τρόποι από κοινού αξιοποίησης του ποιοτικά αξιόλογου, πλην όμως ποσοτικά πεπερασμένου, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, προωθώντας την κατάργηση τεχνητών διαχωριστικών γραμμών μεταξύ υπουργείων και φορέων και τη δημιουργία ευέλικτων δομών, π.χ. διυπουργικών/διυπηρεσιακών ομάδων εργασίας.

Επιπροσθέτως, χρειάζεται συνεργασία με πανεπιστήμια, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, για την εξειδίκευση στελεχών, συστηματική συνεκπαίδευση στελεχών διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου τομέα (αλλά και στρατηγικού χαρακτήρα εταιρείες του ιδιωτικού τομέα), συχνές ασκήσεις επί χάρτου, συνεργασία με δεξαμενές σκέψης και ουσιαστική συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες κάθε είδους. Τα εμπόδια για αλλαγή τρόπου λειτουργίας –αδυναμία κατανόησης του διεθνούς περιβάλλοντος, μεγάλα «εγώ», ιδεολογικές ή προσωπικές εμμονές, απροθυμία σύγκρουσης με κεκτημένα συμφέροντα– είναι σημαντικά, αλλά και το κόστος της αποτυχίας εξαιρετικά μεγάλο.

Πηγή:Καθημερινή